Privacyverklaring Tekstbureau Kiki Koning

Dit is de privacyverklaring van Tekstbureau Kiki Koning, gevestigd te Wageningen, aan de Irenestraat 62, https://www.kikikoning.nl

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verzamelen data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tekstbureau Kiki Koning is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verzameling van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel en grondslagen verzameling persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verzamelen van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verzamelen, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verzameling van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verzamelen van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tekstbureau Kiki Koning. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten tot verzameling van uw persoonsgegevens.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om u diensten te leveren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Tekstbureau Kiki Koning verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Tekstbureau Kiki Koning worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tekstbureau Kiki Koning gebruikt deze informatie ter verbetering van de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Tekstbureau Kiki Koning kan uw persoonsgegevens wel zelf gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy en wij hebben hiervoor geen voorafgaande toestemming van u nodig.

Google Analytics

Tekstbureau Kiki Koning maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Tekstbureau Kiki Koning in de Google zoekresultaten zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Tekstbureau Kiki Koning te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tekstbureau Kiki Koning heeft hier geen invloed op.
Tekstbureau Kiki Koning heeft Google geen toestemming gegeven om via Tekstbureau Kiki Koning verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Overige cookies

  • RS Firewall / softwarematige website beveiliging
  • Links naar onze sociale media accounts: Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Deze staan op elke pagina rechtsboven in de gekleurde balk.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverzameling in te trekken of bezwaar te maken tegen verzameling van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verzameling van uw persoonsgegevens sturen naar info@kikikoning.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Tekstbureau Kiki Koning behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien noodzakelijk, te wijzigen. Verduidelijkingen en aanpassingen zijn direct na publicatie op onze websites van kracht. Raadpleeg dit document regelmatig.

Beveiligen

Tekstbureau Kiki Koning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Tekstbureau Kiki Koning maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tekstbureau Kiki Koning verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Tekstbureau Kiki Koning via info@kikikoning.nl, kikikoning.nl en kikipedia.nl zijn websites van Tekstbureau Kiki Koning. Wij zijn als volgt bereikbaar:

Postadres: Irenestraat 62, 6707 CX Wageningen
Bezoekadres: Stationsplein 14 3901 ES Veenendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11061326
Telefoon: 06-122 666 23
E-mailadres: info@kikikoning.nl